کاظم درزی خشکرودی

سرپرست عملیات و عمرانی

سال تولد: 1364

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران / دانشجویی کارشناسی ارشدعمران گرایش سازه

سابقه فعالیت:

 • 1383                      سرپرست کارگاه نوسازی مدارس استان ، دانشگاه فنی محمودآباد (پیمانی).
 • 1384- 1386                        مدیر پروژه منطقه اقامتی و تفریحی سپاه قدس مجتمع کوثر (پیمانی).
 • 1386- 1387            عضوگروه نقشه برداری جهت طرح جامع شهری شهرستان فریدونکنار (پیمانی).
 • 1386- 1389            عضو دفتر فنی مهندسی شرکت راهبران (پیمانی).
 • 1389- اکنون             دفتر فنی و مهندسی ترمینال نفتی بندر فریدونکنار شرکت آسیان تجارت (پرسنلی).
 • 1392- اکنون             معاونت عملیات و ستاد بحران ترمینال نفتی بندر فریدونکنار شرکت آسیان تجارت (پرسنلی).
 • 1395- 1396            مشاور شورای اسلامی ودهیاری روستای شیرمحله در بحث اجرای طرح هادی روستایی.
 • 1394- 1395            مشاور شرکت بناراه البرز در بحث اجرای پل های شهرستان فریدونکنار بر بخش اجرای حفاری شمع ودیوارحائل.
 • 1394- 1395            مدیر اجرایی و مسئول فنی شرکت بناراه البرز شمال در بحث اجرای راه های شهری وروستایی و...........
 • 1392- اکنون             عضوکانون مهندسین شهرستان فریدونکنار.
 • 1392- اکنون             عضو سازمان نظام مهندسین استان مازندران. 
 • 1394- اکنون                         مسئول روابط عمومی ترمینال نفتی بندر فریدونکنار شرکت آسیان تجارت.
 • 1384- 1394            مشاور شورای شهر شهرستان بابل در حوزه جوانان در دوره سوم وچهارم.
 • 1393- اکنون             عضو گروه فنی مهندسی آرنیگ دربحث اجرای سازه های صنعتی و......
 • 1395- اکنون             عضو مشاورین جوان فرمانداری شهرستان فریدونکنار.
 • 1392- اکنون             عضو اجرایی انتخابات در شهرستان فریدونکنار.
 • 1395- اکنون             عضو مجمع بسیج رسانه شهرستان فریدونکنار.
 • 1384- 1392             عضو کانون مهندسی روستایی.
 • 1397- اکنون              عضو گروه ناظر فنی روستایی فرمانداری شهرستان فریدونکنار.
 • 1397- اکنون              عضو هیئت رئیسه کمیته راگبی استان مازندران.