شروع به کار سامانه اداری

فارسی
شروع به کار سامانه اداری جدید

از ابتدای اسفند ماه 99 سامانه جدید اتوماسیون اداری برای همه  پرسنل مجموعه رو نمایی و مقرر گردید حداکثر تا پایان سال 99 استفاده از این سامانه تحلیل و مشکلات موجود اعلام گردد؛ از ابتدای سال 1400 هیچگونه مکاتبه ای خارج از چارچوب سامانه اتوماسیون اداری قابلیت رهگیری نخواهد داشت.