حضور گروه اطلس در نمایشگاه جهانی

فارسی
گروه اطلس در نمایشگاه جهانی حضور خواهد یافت.

فعالیت شبانه روز سایت پتروقصر و تلاش بی وقفه پرسنل متعهد آن باعث شد تا رکورد تخلیه 63 ماشین عراقی و بارگیری 65 ماشین ایرانی در سرمای زمستان جهت فرآورده مازوت ثبت گردد.
با تشکر و خسته نباشید به همه پرسنل محترم 
گروه اطلس