پالایشگاه انرژی اطلس سرخس

این پالایشگاه کوچک در سال 1388 در منطقه ویژه اقتصادی سرخس احداث گردید. در حال حاضر یک خط از دو خط این پالایشگاه فعال می باشد و خط سوم پس از پایان سال اول فعالیت به بهره برداری خواهد رسید. این پالایشگاه در نزدیکی نقطه مرزی و همسایگی با کشورهای آسیای میانه جهت دریافت مواد خام از این کشورها و پالایش و سپس فروش در کشورهای افغانستان و پاکستان مورد بهره برداری می باشد. مواد اولیه مورد نیاز این پالایشگاه Condensate و سایر اقلام نفتی می باشد.

خدمات: 
مساحت 1 هکتاری سایت
توانایی پالایش نفت خام و گازمایع به محصولات دیگر
فعالیت‌ها: 

در صورت استفاده از نفت خام ،محصولات زیر فرآوری خواهد شد:
- نفتا (10 درصد)
- نفت گاز یا گازوئیل (45 درصد)
- نفت کوره یا مازوت (43 درصد)